Onze privacyvoorwaarden

Sofie Maes
Waterpolder 1
9992 Maldegem
info@nagelstyliste-sofiemaes.be
BTW: BE 0652.769.220


Algemeen

Sofie Maes vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk. Via deze pagina wil Sofie Maes haar klanten en gebruikers van deze website informeren over wat er met haar persoonlijke gegevens gebeurt. Sofie Maes wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten vlot van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Sofie Maes verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze website(s). De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Sofie Maes streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Sofie Maes uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/nl.

Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Sofie Maes verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website(s) en die Sofie Maes verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Sofie Maes is in dit geval verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van al haar klanten voor doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van onze producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Sofie Maes voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Sofie Maes.

Doeleinden

Sofie Maes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per mail of per post ) te kunnen benaderen indien we u telefonisch niet kunnen bereiken. Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdrachten of het aanbieden van diensten. Sofie Maes verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In heel wat gevallen is Sofie Maes wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Beveiliging

Sofie Maes streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op de servers bij onze subverwerker. Sofie Maes draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Het aantal medewerkers van Sofie Maes dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via Sofie Maes verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Sofie Maes en haar medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

Verstrekken van gegevens aan derden

Sofie Maes verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

- Dit verplicht wordt voor wettelijke doeleinden
- Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Sofie Maes en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over onze subverwerkers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.
- Er een gerechtvaardigd belang is voor Sofie Maes of de betrokken derde.
- Sofie Maes toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Sofie Maes alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Sofie Maes, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Sofie Maes zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Sofie Maes. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Sofie Maes de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Sofie Maes dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

- Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
- Voor welke doeleinden wij die verwerken;
- Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan ons steeds contacteren via onderstaande contactgegevens. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Sofie Maes;

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Sofie Maes. Sofie Maes kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Sofie Maes bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 10 jaar bij te houden).

Bewaartermijnen

Sofie Maes bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Sofie Maes bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Sofie Maes deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Sofie Maes enkel cookies van Google Analytics en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Sofie Maes enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Sofie Maes behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Sofie Maes en dat door de loutere mededeling van informatie aan Sofie Maes, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Sofie Maes middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Sofie Maes worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd).

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Sofie Maes
Waterpolder 1
9992 Middelburg

Peter Deconinck +32 477 77 06 06
email : info@nagelstyliste-sofiemaes.be
BE 0652.769.220

Wijzigingen Sofie Maes behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.